Právní regulace

Právní regulace

Všeobecné informace

Tento dokument stanovuje pravidla Politiky soukromí v Internetovém obchodě (dále jako “Internetový obchod”). Administrátorem Internetového obchodu natureessence.ch je Nature Essence, Grosspeteranlage 29, CH-4052 Basilej, Švýcarsko. Slova použitá s velkým písmenem mají význam, který jim byl přidělen v pravidlech tohoto Internetového obchodu. Osobní údaje shromažďované Administrátorem Internetového obchodu jsou zpracovávány v souladu s předpisy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (Úřední věstník EU L 119, s. 1), nazývaného dále: RODO. Administrátor Internetového obchodu vynakládá veškeré úsilí za účelem ochrany soukromí a informací jemu předaných a týkajících se Zákazníků Internetového obchodu. Administrátor s řádnou péčí vybírá a využívá odpovídající technické prostředky, včetně programového a organizačního charakteru, zaručující ochranu zpracovávaných údajů, zejména pak zabezpečuje údaje proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám, prozrazení, ztrátě a zničení, neoprávněné modifikaci, jak rovněž proti jejich zpracování s porušením platných právních předpisů. Adresátem možnosti využívání Zboží a Služeb dostupných na internetových stránkách nejsou děti mladších 18 let. Administrátor osobních údajů nepředpokládá cílené shromažďování údajů týkajících se dětí mladších 18 let.

Osobní údaje

Administrátorem Vašich osobních údajů je Administrátor Internetového obchodu. Ve věci Vašich osobních údajů můžete kontaktovat Administrátora osobních údajů pomocí: elektronické pošty, klasické pošty.

Cíle a právní podstata pro zpracování osobních údajů

Administrátor osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely a v rozsahu: přijetí kroků před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, tj. údaje uvedené ve formuláři objednávky v Internetovém obchodě, tzn. e-mailovou adresu, Vaše jméno a příjmení a údaje uvedené pro účely realizace objednávky, takové jako dodací adresa; pro účely poskytnutí Služeb nevyžadujících nákup Zboží, tj. prohlížení www stránek Internetového obchodu, vyhledávač Zboží, zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší aktivity v Internetovém obchodě, tzn. údaje týkající se Vámi prohlíženého Zboží, údaje týkající se aktivity Vašeho zařízení, operačního systému, prohlížeče, lokalizace a unikátního ID, IP adresy; pro účely realizace smlouvy o prodeji Zboží (např. doručení objednaného Zboží), zpracováváme osobní údaje Vámi uvedené při nákupu Zboží, takové jako jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresové údaje, údaje týkající se platby; pro účely statistik využívání jednotlivých funkcí dostupných v Internetovém obchodě, usnadnění využívání Internetového obchodu a zajištění IT bezpečnosti Internetového obchodu, zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší aktivity v Internetovém obchodě a množství času stráveného na každé z podstránek v Internetovém obchodě, Vaší historie vyhledávání, lokalizace, IP adrese, ID zařízení, údajů týkajících se Vašeho internetového prohlížeče a operačního systému; pro účely ustalenia, domáhání se a exekuce nároků a ochrany před nároky při soudním řízení a s jinými exekučními orgány, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené při nákupu Zboží a dále jiné údaje nezbytné pro dokázání existence nároku nebo které vyplývají z právního požadavku, soudního příkazu nebo jiné právní procedury; pro účely řešení reklamací, stížností a žádostí a dále odpovědí na dotazy Zákazníků, zpracováváme Vámi uvedené osobní údaje v kontaktním formuláři, reklamacích, stížnostech a žádostech, ať už pro účely poskytnutí odpovědi na dotazy obsažené v jiné formě, a dále některé osobní údaje Vámi uvedené na Účtu, jak rovněž údaje týkající se objednávky Zboží a jiných námi poskytovaných Služeb, jež jsou příčinou reklamace, stížnosti či žádosti a dále údaje obsažené v dokumentech přiložených k reklamaci, stížnosti a žádostí; pro účely marketingu našeho Zboží a Služeb a našich zákazníků a partnerů, včetně remarketingu, za tímto účelem zpracováváme Vámi uvedené osobní údaje týkající se Vaší aktivity v Internetovém obchodě, včetně objednávek, které jsou registrovány a uchovávány prostřednictvím souborů cookies, a zejména pak historie objednávek, historie vyhledávání, kliknutí v Internetovém obchodě, historie a Vaše aktivita související s naší komunikací s Vámi. V případě remarketingu využíváme údaje o Vaší aktivitě, abychom Vám mohli zasílat naše marketingová hlášení mimo Internetový obchod, a využíváme za tímto účelem služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají na zobrazování našich hlášení na internetových stránkách jiných než Internetového obchodu. Podrobnosti na toto téma naleznete v zápisech týkajících se souborů cookies; pro účely organizace soutěží a věrnostních programů, tj. informování o nasbíraných bodech, oznámení o výhře a reklamování naší nabídky, využíváme Vaše osobní údaje uvedené na Účtu a při registraci v soutěži nebo věrnostním programu. Podrobné informace na toto téma jsou pokaždé uvedeny v podmínkách účasti dané soutěže nebo věrnostního programu; pro účely průzkumu trhu a komentářů našich nebo našich partnerů, tj. informace o objednávce, Vaše údaje uvedené během nákupu Zboží, e-mailovou adresu. Údaje sesbírané v rámci průzkumu trhu a průzkumu názorů nejsou námi využívány pro reklamní účely. Přesné pokyny jsou uvedeny v informaci o dané anketě nebo v místě, ve kterém uvádíte svoje údaje.

Kategorie souvisejících osobních údajů

Administrátor osobních údajů zpracovává následující kategorie souvisejících osobních údajů: kontaktní údaje; údaje týkající se aktivity v Internetovém obchodě; údaje týkající se objednávek v Internetovém obchodě; údaje týkající se reklamací, stížností a žádostí; údaje týkající se marketingových služeb.

Dobrovolnost uvedení osobních údajů

Uvedení požadovaných osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné a představuje podmínku poskytnutí služeb Administrátorem osobních údajů prostřednictvím Internetového obchodu.

Doba zpracování údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci objednávek, služeb, marketingových aktivit a jiných služeb realizovaných pro Zákazníka. Osobní údaje budou odstraněny v následujících případech: když se osoba, které se údaje týkají, požádá o jejich odstranění nebo stáhne poskytnutý souhlas; když osoba, které se údaje týkají, není aktivní po dobu více než 10 let (neaktivní kontakt); po získání informace, že uchovávané údaje jsou neaktuální nebo nepřesné. Některé údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, mohou být uchovávány po dobu dalších 3 let pro důkazní účely, řešení reklamací, stížností a nároků souvisejících se službami poskytovanými Internetovým obchodem – tyto údaje nebudou využívány pro marketingové účely. Údaje týkající se objednávek Zboží a placených služeb, soutěží a věrnostních programů budou uchovávány po dobu 5 let od data dodání objednávky. Údaje týkající se Zákazníků uchováváme po dobu odpovídající cyklu života na zařízeních uložených souborů cookies nebo do doby jejich odstranění ze zařízení Zákazníka ze strany Zákazníka. Vaše osobní údaje týkající se preferencí, chování na síti a výběru marketingových obsahů mohou být využívány jako podstata pro přijetí automatizovaného rozhodnutí za účelem specifikování prodejních možností Internetového obchodu.

Odběratelé osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím odběratelů: státním orgánům, např. prokuratura, policie, soud, dodavatelům služeb, které využíváme při provozování Internetového obchodu, např. pro účely realizace objednávky. V závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech tyto subjekty jednají na naše zadání anebo samostatně stanovují cíle a způsoby jejich zpracování, seznam dodavatelů najdete na internetových stránkách našeho Internetového obchodu.

Práva osoby, které se údaje týkají

Na základě RODO máte právo: žádat přístup ke svým osobním údajům; žádat o úpravu svých osobních údajů; žádat odstranění svých osobních údajů; žádat omezení zpracování osobních údajů; wniesienia nesouhlas se zpracováním osobních údajů; žádat o převedení osobních údajů. Administrátor osobních údajů bez zbytečného prodlení – a v každém případě ve lhůtě měsíce od obdržení žádosti – poskytnout Vám informace o krocích přijatých v souvislosti s Vámi nahlášenými žádostí. V případě potřeby může být měsíční lhůta prodloužena o další dva měsíce s ohledem na komplikovaný charakter žádosti nebo počet žádostí. V každém případě Vás bude Administrátor osobních údajů informovat o tomto prodloužení ve lhůtě 1 měsíce od obdržení žádosti s uvedením příčin zpoždění.

Právo přístupu k osobním údajům (čl. 15 RODO)

Máte právo získat od Administrátora osobních údaje informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Administrátor zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo na: přístup k osobním údajům; získání informací o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o odběratelích nebo kategoriích odběratelů těchto údajů, plánované době uchovávání Vašich údajů nebo o kritériích stanovení této doby, o právech, které Vám náleží na základě RODO a o právu na podání stížnosti dozorčímu orgánu, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném podejmowaniu decyzji, včetně o profilování a o zabezpečeních používaných v souvislosti s předáním těchto údajů mimo Evropskou unii; získání kopií svých osobních údajů. Pokud chcete zažádat o přístup ke svým osobním údajům, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Právo na úpravu osobních údajů (čl. 16 RODO)

Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, máte právo žádat po Administrátorovi neprodlenou úpravu Vašich osobních údajů. Máte rovněž právo žádat po Administrátorovi doplnění Vašich osobních údajů. Pokud chcete zažádat o úpravu osobních údajů nebo jejich doplnění, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Právo na odstranění osobních údajů, tzv. “právo být zapomenut” (čl. 17 RODO)

Máte právo žádat po Administrátorovi osobních údajů odstranění Vašich osobních údajů, když: Vaše osobní údaje přestaly být nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovávány; odvolali jste stanovený souhlas, v rozsahu v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu; Vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu s právem; jste podal / podala nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu v jakém zpracování osobních údajů souvisí s přímým marketingem; jste podal / podala nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nezbytným pro realizaci úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo zpracování nezbytného pro účely vyplývajících z právně opodstatněných zájmů realizovaných Administrátorem osobních údajů nebo třetí stranou. I přes uplatnění žádosti o odstranění osobních údajů, může Administrátor osobních údajů zpracovávat Vaše údaje dále za účelem stanovení, domáhání se nebo ochrany nároků, o čemž budete informován/informována. Pokud chcete zažádat o odstranění Vašich osobních údajů, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Právo na podání požadavku na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 RODO)

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, když: zpochybňujete správnost svých osobních údajů – Administrátor osobních údajů omezí zpracování Vašich osobních údajů na dobu umožňující zkontrolovat správnost těchto údajů; když je zpracování Vašich údajů v rozporu s právem, a namísto odstranění osobních údajů požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů; Vaše osobní údaje přestaly být potřebné pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro stanovení, domáhání se nebo ochranu Vašich nároků; když jste nahlásil/nahlásila nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů – do doby zjištění, zda jsou právně opodstatněné zájmy na straně Administrátora osobních údajů nadřazené k opodstatnění uvedenému ve Vašem nesouhlasu. Pokud chcete zažádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Právo na žádost o převedení osobních údajů (čl. 20 RODO)

Máte právo obdržet od Administrátora osobních údajů svoje osobní údaje ve strukturovaném, všeobecně používaném formátu umožňujícím strojové čtení a zaslat je jinému administrátorovi osobních údajů. Můžete rovněž požádat, aby bezprostředně Administrátor osobních údajů zaslal Vaše osobní údaje jinému administrátorovi (pokud je to technicky možné). Pokud chcete žádat o převedení svých osobních údajů, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Právo na nesouhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 21 RODO)

Máte právo v libovolném momentě podat nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti s:
zpracováním nezbytným pro provedení úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo zpracování nezbytného pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů realizovaných Administrátorem osobních údajů nebo třetí stranou; zpracováním pro potřeby přímého marketingu. Pokud chcete podat nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Právo na odvolání souhlasu

Můžete odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů v libovolném momentě. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na soulad s právem na zpracování provedeném na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Pokud chcete odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zašlete svůj požadavek na e-mailovou adresu.

Stížnost dozorčímu orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje RODO, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména pak v členském státě svého běžného pobytu, svého místa práce nebo místa spáchání domnělého porušení.

Soubory „cookies”, všeobecné informace

Během prohlížení internetových stránek Internetového obchodu jsou používány soubory „cookies”, nazývané dále Cookies, čili malé textové informace, které jsou ukládány ve Vašem koncovém zařízení v souvislosti s používáním Internetového obchodu. Jejich používání má za cíl správné fungování internetových stránek Internetového obchodu. Tyto soubory umožňují identifikovat Vámi používaný software a přizpůsobit Internetový obchod individuálně Vašim potřebám. Soubory “cookies” obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na zařízení a připsanou hodnotu.

Bezpečnost

Námi používané soubory “cookies” jsou pro Vaše zařízení bezpečné. Zejména pak není možné, aby se přes soubory „cookies” do Vašich zařízení dostaly viry nebo jiný nechtěný software nebo malware. Druhy souborů „cookies” Používáme dva druhy souborů cookies: Cookies přechodné: jsou uchovávány na Vašem zařízení a zůstávají tam do momentu ukončení aktivity daného prohlížeče. Zapsané informace jsou pak trvale odstraněny z paměti Vašeho zařízení. Mechanismus přechodných cookies neumožňuje stahování jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací z Vašeho zařízení. Cookies trvalé: jsou uchovávány na Vašem zařízení a zůstávají tam do momentu jejich odstranění. Ukončení aktivity daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobuje jejich odstranění z Vašeho zařízení. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje stáhnutí jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací z Vašeho zařízení.

Cíle

Využíváme také soubory “cookies” externích subjektů pro následující účely: konfigurace Internetového obchodu; vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem Zákazníci Internetového obchodu používají internetové stránky, což umožňuje vylepšování jejich struktury a obsahu prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics, jejichž administrátorem je Google Inc se sídlem v USA, Politika ochrany soukromí Google je dostupná na následujících lincích: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/; určování profilu Zákazníka za účelem zobrazování přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, s využitím nástroje internetové reklamy Google AdSense, jehož administrátorem je Google Inc. se sídlem v USA, Politika ochrany soukromí Google je dostupná na následujících lincích: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.určování profilu Zákazníka za účelem zobrazování přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, s využitím nástroje internetové reklamy Google Adwords, jehož administrátorem je Google Inc. se sídlem v USA, Politika ochrany soukromí Google je dostupná na následujících lincích: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.analýzy aktivity uživatelů, za účelem přizpůsobování jim zobrazovaných obsahů k jejich profilu, což umožňuje vylepšování správy reklamních kampaní prostřednictvím analytických nástrojů DoubleClick, jejichž administrátorem je Google Inc se sídlem v USA, Politika ochrany soukromí Google je dostupná na následujících lincích: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. popularizaci Internetového obchodu pomocí sociálního servisu Facebook.com, jehož administrátorem je Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku, Politika ochrany soukromí Facebook je dostupná na následujících lincích: http://www.facebook.com/help/cookies/.popularyzacji Internetového obchodu pomocí sociálního servisu Instagram.com, jehož administrátorem je Instagram LLC. se sídlem v USA, Politika ochrany soukromí Instagram.com je dostupná na následujícím linku: http://help.instagram.com/155833707900388. Pro zjištění pravidel pro používání Cookies, doporučujeme seznámit se s politikami soukromí výše uvedených firem. Cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených Vašim preferencím. Za tímto účelem mohou být uchovány informace o způsobu, kde se na síti pohybujete nebo o čase prohlížení internetových stránek. Pro prohlížení a editování informací o Vašich preferencích, shromažďovaných reklamní sítí Google, můžete využít nástroje umístěného pod linkem http://www.google.com/ads/preferences/. Pomocí nastavení internetového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby můžete samostatně a kdykoliv změnit nastavení týkající se Cookies a stanovit podmínky jejich uchovávání a získávání přístupu přes Cookies do Vašeho zařízení. Tato nastavení můžete změnit tak, aby byla zablokována automatická obsluha Cookies v nastaveních internetového prohlížeče či informovat o jejich každém umístění na Vašem zařízení. Podrobné informace o možnosti a způsobech obsluhy Cookies jsou dostupné v nastaveních Vašeho softwaru (internetového prohlížeče).

Autorská práva

Znaky a logo nacházející se na těchto stránkách jsou registrovanými ochrannými známkami Administrátora Internetového obchodu. Žádné povolení ani právo k používání jmenovaných znaků a log, nacházejících se na těchto stránkách, není poskytováno, a tedy tyto nemohou být používány bez předchozího, písemného souhlasu jejich majitele.

Rozmnožování veškerých dokumentů umístěných na těchto stránkách je povoleno výhradně za účelem soukromých informací. Jakékoliv jiné využití těchto dokumentů, zejména pro obchodní účely, je zásadně zakázáno, s výjimkou získání předchozího, písemného souhlasu od Administrátora Internetového obchodu.

Administrátor Internetového obchodu si vyhrazuje právo pronásledovat veškeré činy narušující jeho práva duševního vlastnictví, nevylučuje trestní řízení.

Odpovědnost

Všechny informace dostupné na těchto stránkách jsou dodávány bez záruky správnosti. Administrátor Internetového obchodu neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovně specifikovanou nebo domnělou, a nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vyplývat z přístupu nebo používání těchto stránek, včetně veškerých poškození nebo virů, které by mohly zhoršit kvalitu počítačového vybavení nebo jiné věci, která je majetkem uživatele.

Administrátor Internetového obchodu nenese odpovědnost za správnost, chyby nebo omyly obsažené na těchto stránkách. Fotografie produktů NATURE ESSENCE umístěné na těchto stránkách nemají smluvní hodnotu. Není poskytována žádná záruka ohledně správnosti, přesnosti nebo kompletnosti informací zpřístupněných na těchto internetových stránkách. Uživatel nese výhradní odpovědnost za využití těchto informací.

Administrátor Internetového obchodu nemůže být popotahován k odpovědnosti za jakékoliv škody, přímé nebo nepřímé, bez ohledu na jejich příčinu, původ, povahu nebo důsledky, způsobené přístupem kterékoliv osoby k těmto stránkám nebo nemožností získat k ní přístup, jak rovněž způsobené používáním těchto stránek nebo důvěrou v jakékoliv informace pocházející, ať už přímo či nepřímo, z těchto stránek.

Uživatel se zavazuje neposkytovat na těchto stránkách žádné informace, které by mohly způsobit popotahování k odpovědnosti za škody nebo trestní odpovědnosti a dále se zavazuje nešířit prostřednictvím těchto stránek informace v rozporu s právem, s veřejným pořádkem nebo informace nactiutrhačné.

Strany nesouvisející s Administrátorem Internetového obchodu, které mají na této stránce hypertextový odkaz, nepodléhají kontrole Administrátora Internetového obchodu, který se v souvislosti s tímto zbavuje veškeré odpovědnosti související s jejich obsahem. Odkazy na jiné stránky neznamenají, v žádném případě, souhlas nebo partnerství mezi Administrátorem Internetového obchodu a těmito stránkami, jelikož tyto podléhají vlastním podmínkám používání a politiky ochrany soukromí. Kromě toho žádná fyzická nebo právnická osoba není oprávněna umisťovat hypertextový odkaz na tyto stránky, které patří Administrátorovi Internetového obchodu bez předchozího, výslovně specifikovaného povolení od Administrátora Internetového obchodu.

Administrátor Internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu, rozvázání, pozastavení nebo přerušení, a to kdykoliv a z jakýchkoliv příčin, dle vlastního uznání, přístupu k celku nebo části stránek, zejména týkající se obsahu, funkcí a hodin zpřístupnění, bez předchozí informace a nemůže být potahována k odpovědnosti za případné důsledky vyplývající z těchto změn.