Pravidla obchodu

Všeobecná ustanovení

Tato Pravidla stanovují všeobecné podmínky, způsob poskytování služeb elektronickou cestou a prodeje realizovaného prostřednictvím Internetového obchodu natureessence.ch. Obchod provozuje Nature Essence, Grosspeteranlage 29, CH-4052 Basilej, Švýcarsko, nazývaný dále Prodávajícím. Kontakt s Prodávajícím probíhá prostřednictvím: adresy elektronické pošty: [email protected], nebo klasickou poštou na adresu sídla firmy. Tato Pravidla jsou neustále dostupná na internetových stránkách natureessence.ch, a to způsobem umožňujícím jejich získání, rozmnožování a ukládání jeho obsahu vytištěním nebo uložením na nosiči v libovolném momentě. Prodávající informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou se může vázat s ohrožením na straně každého uživatele sítě Internet, vycházející z možnosti zavlečení do IT systému Zákazníka škodlivého softwaru a získání a modifikace jeho údajů neoprávněnými osobami. Aby nedošlo k riziku výskytu výše uvedených hrozeb, měl by Zákazník používat vhodné technické prostředky, které minimalizují jejich výskyt, zejména pak antivirové programy a síťovou zeď typu firewall.

Definice

Použité v Pravidlech pojmy znamenají: Pracovní dny – jsou dny od pondělí do pátku s výjimkou svátků; Zákazník – fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba vykonávající hospodářskou činnost, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zvláštní předpisy přiznávají právní způsobilost, jež realizuje Objednávky v rámci Internetového obchodu nebo využívá jiných Služeb dostupných v Internetovém obchodě; Spotřebitel – Zákazník, který je Spotřebitelem; Podnikatel – Zákazník, který je podnikatelem; Pravidla – tento dokument; Zboží – produkt prezentovaný v Internetovém obchodě, jehož popis je dostupný u každého z prezentovaných produktů; Smlouva o prodeji – Smlouva o prodeji Zboží, uzavřena mezi Prodávajícím a Zákazníkem; Služby – služby poskytované Prodávajícím ve prospěch Zákazníků elektronickou cestou; Objednávka – prohlášení vůle Zákazníka, směřující bezprostředně k uzavření Smlouvy o prodeji, specifikující zejména druh a množství Zboží.

Pravidla využívání Internetového obchodu

Využívání Internetového obchodu je možné pod podmínkou splnění IT systémem, který používá Zákazník, následujících minimálních technických požadavků: počítač nebo mobilní zařízení s přístupem na Internet, přístup k elektronické poště, internetový prohlížeč Internet Explorer ve verzi 11 nebo novější, Firefox ve verzi 28.0 nebo novější, Chrome ve verzi 32 nebo novější, Opera ve verzi 12.17 nebo novější, Safari ve verzi 1.1. nebo novější; zapnutí v internetovém prohlížeči Cookies a Javascript. Využívání Internetového obchodu znamená každou činnost Zákazníka, která vede k jeho seznámení se s obsahy Obchodu. Zákazník je povinen zejména: nepřidávat a nepředávat obsahy zakázané právními předpisy, např. obsahy propagující násilí, urážející nebo narušující osobní dobra a jiná práva třetích osob; využívání Internetového obchodu způsobem nenarušujícím jeho fungování, zejména použitím vhodného softwaru nebo zařízení; neprovádění aktivit takových jako: rozesílání nebo umisťování v rámci Internetového obchodu nedohodnutých (neobjednaných) obchodních informací (spam); využívání Internetového obchodu způsobem, který není pro ostatní Zákazníky a pro Prodávajícího obtěžující; využívání všech obsah umístěných v rámci Internetového obchodu pouze v rámci vlastního osobního užitku; využívání Internetového obchodu způsobem, který je v souladu s právními předpisy, ustanoveními Pravidel a také se všeobecnými pravidly využívání sítě Internet.

Služby

Prodávající umožňuje prostřednictvím Internetového obchodu využívání bezplatných Služeb, které jsou poskytovány Prodávajícím 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Zákazník má možnost dostávat od Prodávajícího obchodní informace ve formě zpráv zasílaných na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty (služba Newsletter). Za tímto účelem uvést správnou adresu elektronické pošty nebo aktivovat odpovídající pole ve formuláři Objednávka. Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních informací. Smlouva o poskytování služby Newsletter je uzavírána na dobu neurčitou a je rozvázána v momentě zaslání ze strany Zákazníka žádosti o odstranění jeho e-mailové adresy z odběru Newsletteru anebo odhlášení se pomocí linku nacházejícího se v obsahu zprávy zasílané v rámci služby Newsletter. Zákazník má možnost zasílat pomocí kontaktního formuláře Prodávajícímu zprávy. Smlouva na poskytování služby spočívající ve zpřístupnění interaktivního formuláře umožňujícího Zákazníkům kontakt s Prodávajícím je uzavírána na dobu určitou a je rozvázána v momentě poskytnutí odpovědi Prodávajícím. Zákazník má možnost umisťovat v Internetovém obchodě individuální a subjektivní komentáře týkající se mj. Zboží nebo průběhu transakce. Zákazník přidáním komentáře prohlašuje, že disponuje veškerými právy k těmto obsahům, a zejména pak majetkovými autorskými právy, souvisejícími právy a dále právy průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služby spočívající v umístění komentáře o Zboží v Internetovém obchodě je uzavírána na dobu určitou a je rozvázána v momentě přidání komentáře. Komentáře musí být redigovány zřetelně a srozumitelně, kromě toho nesmí porušovat platné právní předpisy, včetně práv třetích subjektů – zejména nesmí mít charakter urážlivý, nesmí narušovat osobní dobra nebo představovat čin nekalé konkurence. Umístěné komentáře jsou šířeny na internetových stránkách Internetového obchodu. Umístěním komentáře Zákazník souhlasí s bezúplatným využitím tohoto komentáře a jeho zveřejněním Prodávajícím. Prodávající má právo organizovat příležitostné soutěže a akce, jejichž podmínky budou pokaždé uvedeny na internetových stránkách Obchodu. Akce v Internetovém obchodě nemohou být kombinovány, pokud Pravidla dané akce nestanoví jinak. V případě porušení ze strany Zákazníka ustanovení těchto Pravidel může Prodávající po předchozí bezvýsledné výzvě k zanechání nebo odstranění narušení, s určením odpovídající lhůty, rozvázat smlouvu o poskytování Služeb s okamžitou platností.

Procedura uzavření Smlouvy o prodeji

Informace o Zboží jsou uváděny na internetových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonnostní parametry a také ceny, představují pozvání k uzavření Smlouvy. Veškeré Zboží dostupné v Internetovém obchodě je nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně uvedeno na trh. Podmínkou pro zaslání Objednávky je založení aktivního účtu elektronické pošty. V případě zasílání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na internetových stránkách Internetového obchodu, je Objednávka zasílána Prodávajícímu ze strany Zákazníka v elektronické formě a představuje nabídku na uzavření Smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka zaslaná v elektronické podobě je pro Zákazníka závazná, pokud na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty Prodávající zašle potvrzení o přijetí k realizaci Objednávky, která představuje prohlášení Prodávajícího o přijetí nabídky Zákazníka a v momentě, kdy ji obdrží Zákazník, je uzavírána Smlouva o prodeji. Smlouva o prodeji, s obsahem v souladu s Pravidly.

Dodání, ceny a způsoby platby

Produkty jsou zasílány do všech zemí světa, na adresu uvedenou Zákazníkem v průběhu zaslání Objednávky. Dodání je realizováno prostřednictvím pošty nebo kurýrní firmy. V závislosti na státu je zásilka dodávána ve lhůtě 1-15 pracovních dnů.

Ceny Zboží jsou uváděny v měně prezentované na stránkách a obsahují všechny složky, včetně daně DPH, cla a jiných poplatků platných na území Evropské unie. V případě zásilky mimo Evropskou unii mohou být napočítány další daně/cla platné v daném státě. Zákazník si může vybrat následující způsoby platby: Bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Zákazníkovi ze strany Prodávajícího potvrzení o přijetí Objednávky, a zásilka bude realizována neprodleně po připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího a kompletaci Objednávky); Elektronická platba (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Zákazníkovi Prodávajícím potvrzení o přijetí Objednávky a poté, kdy Prodávající obdrží informaci ze systému fakturace o provedení platby ze strany Zákazníka a zásilka bude odeslána neprodleně po kompletaci Objednávky). V hotovosti na dobírku (tato možnost je dostupná pouze ve vybraných státech na území Evropské unie), platba dodavateli při dodání (v tomto případě bude realizace Objednávky a její odeslání zahájeno po zaslání Zákazníkovi Prodávajícím potvrzení o přijetí Objednávky a kompletaci Objednávky). Zákazník je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů provést platbu za Objednávku. V případě, že Zákazník neuhradí platbu ve lhůtě, o které se mluví v předchozí větě, může Prodávající po předchozí bezvýsledné výzvě k zaplacení s vyznačením příslušného termínu odstoupit od Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy

Zákazník, který je Spotřebitelem může odstoupit od Smlouvy bez uvedení příčiny zasláním příslušného prohlášení ve lhůtě 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslání na adresu sídla firmy nebo elektronickou cestou prohlášení před jejím uplynutím. Zákazník může formulovat prohlášení samostatně anebo využít libovolný vzor prohlášení o odstoupení od Smlouvy. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne, v kterém došlo k dodání Zboží nebo v případě Smlouvy o poskytnutí služeb ode dne jejího uzavření. Prodávající v momentě obdržení prohlášení o odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele zašle na adresu elektronické pošty Spotřebitele potvrzení o obdržení prohlášení o odstoupení od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele je vyloučeno v případě: poskytování služeb, pokud Prodávající službu již plně realizoval s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytování služby, že po splnění plnění ze strany Prodávajícího, ztrácí nárok na odstoupení od Smlouvy; Smlouvy, ve které je předmětem poskytnutí neprefabrikované Zboží, vyrobené dle specifikace Konsumenta nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb; Smlouvy, ve které je předmětem poskytnutí Zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkým datem spotřeby; Smlouvy, ve které je předmětem poskytnutí Zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání; Smlouva, ve které jsou předmětem poskytnutí Produkty, které po dodání, s ohledem na svůj charakter, zůstávají nerozlučně spojení s jinými věcmi; V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku je Smlouva považována za neuzavřenou. To, co strany poskytly, podléhá vrácení v nezměněném stavu, leda že změna byla nutná za účelem zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti Zboží. K vrácení musí dojít neprodleně, ne později než ve lhůtě 14 dnů. Zakoupené Zboží je nutno vrátit na adresu Prodávajícího. Prodávající neprodleně, avšak ne později než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy obdržel prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátí Spotřebiteli všechny jím realizované platby, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající provádí vrácení platby stejným způsobem, jaký pro platbu použil Spotřebitel, leda že Spotřebitel souhlasí s jiným způsobem vrácení, přičemž se tento způsob nebude pro Spotřebitele vázat s žádnými náklady. Prodávající může pozdržet vrácení plateb obdržených od Zákazníka do momentu, kdy obdrží věci zpět. Pokud Spotřebitel vybral způsob dodání Zboží jiný než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit Spotřebiteli jemu vzniklé dodatečné náklady. Zákazník hradí pouze bezprostřední náklady na vrácení Zboží, leda že Prodávající souhlasil tyto náklady uhradit.

Reklamace

Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez závad. Prodávající odpovídá vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem z titulu odpovědnosti za vady. Ve vztahu k Zákazníkům, kteří jsou Podnikateli, je odpovědnost za vady vyloučena. Reklamace vyplývající z porušení práv Zákazníka právně garantovaných, nebo na základě těchto Pravidel, je nutno zasílat na adresu sídla firmy nebo na adresu elektronické pošty, pro účely prozkoumání reklamace je Zákazník povinen zaslat nebo dodat reklamované Zboží, pokud je to možné, přiložit k němu doklad o koupi. Zboží je nutno dodat nebo zaslat na adresu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje vyřídit každou reklamaci ve lhůtě do 14 dnů. V případě nedostatků v reklamaci Prodávající vyzve Zákazníka k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu neprodleně, ne však později než ve lhůtě 7 dnů, od data, kdy Zákazník výzvu obdrží. Reklamace v oblasti poskytování služeb elektronickou cestou – Zákazník může hlásit Prodávajícímu reklamace v souvislosti s fungováním Obchodu a využíváním Služeb. Reklamace je možné nahlásit písemně na adresu sídla firmy nebo na adresu elektronické pošty. V reklamaci musí Zákazník uvést svoje jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a popis vyvstalého problému. Prodávající se zavazuje vyřídit každou reklamaci ve lhůtě do 30 dnů, a pokud by to nebylo možné, informovat v této době Klienta, kdy bude reklamace vyřízena. V případě nedostatků v reklamaci Prodávající vyzve Klienta do jej doplnění v nezbytném rozsahu ve lhůtě 7 dnů, a to od data, kdy Zákazník obdržel výzvu.

Záruky

Zboží může mít záruku výrobce, Prodávajícího nebo dovozce. V případě Zboží v záruce, informace týkající se existence a obsahu záruky a doby, po kterou byla poskytnuta, je pokaždé prezentována v popisu Zboží na internetových stránkách Obchodu.

Mimosoudní způsoby řešení reklamací a domáhání se nároků. Zákazník, který je Spotřebitelem, má mj. následující možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamace a domáhání se nároků: je oprávněn obrátit se na smírčí soud s žádostí o vyřešení sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy o prodeji; může získat bezplatnou pomoc ve věci řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, může také využít bezplatné pomoci ombudsmana pro spotřebitele nebo organizace, k jejímž statutárním úkolům patří ochrana Spotřebitelů; podat svoji stížnost prostřednictvím unijní internetové platformy ODR, dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uváděné Klienty Prodávající shromažďuje a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s Politikou soukromí, která představuje Přílohu k Pravidlům.

Závěrečná ustanovení

Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně majetkových autorských práv, práva duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, internetovým stránkám Internetového obchodu, a také k formulářům, logotypům patří Prodávajícímu a jejich využití může následovat výhradně způsobem stanoveným v souladu s Pravidly. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, je předáváno příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných předpisů Kodexu chování. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Podnikatelem, je předáváno příslušnému soudu s ohledem na sídlo Prodávajícího. V záležitostech, které nejsou v těchto Pravidlech řešeny, jsou uplatňovány předpisy Zákoníku, předpisy zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, předpisy zákona o právech spotřebitelů a dále jiné příslušné právní předpisy. O veškerých změnách těchto Pravidel bude každý Zákazník informován prostřednictvím informací na hlavní stránce Internetového obchodu obsahující seznam změn a termín jejich nabytí platnosti. Termín nabytí platnosti změn nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich ohlášení. V případě, že Zákazník neakceptuje nový obsah Pravidel, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího v průběhu 14 dnů od data informování o změně Pravidel. Informace Prodávajícího o neakceptování nového obsahu Pravidel má za důsledek rozvázání Smlouvy.